من به هر تحقیری که شدم،
باصدای بلند خندیدم!نام مراگذاشتند"باجنبه"!
بی آنکه بدانند،
خندیدم تاکسی صدای شکسته شدن
قلبم رانشنود.....!!

زندگی کردن برای دیگران

چرا؟

جرا باید دیگران تا این حد اهمیت داشته باشند

وگر وقتی که قلبم شکست

کسی صدای شکستنش را شنید؟

واگر شنید، چرا به روی خودش نیاورد